แจ้งรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกและสิทธิพิเศษ

facebook_event-03

เนื่องด้วยมีอีเมล์บางอีเมล์ที่ส่งไปแล้วเกิดการตีกลับมาค่ะ ดังนั้นรัตน์ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกและสิทธิพิเศษต่างๆตามรายการดังนี้ค่ะ

1. ผู้ได้รับ GIFT VOUCHER จาก ไก่ทอด HOT STAR ประเทศไทย

No. ชื่อ-นามสกุล
1 คุณปานตา จองศิริเลิศ
2 คุณบุศรินทร์ พรหมสัจจา
3 คุณUraipun Trakulrungroj
4 คุณเกศมณี เหลืองฐิติกาญจนา
5 คุณสุธิรา ประทุมสุวรรณ
6 คุณนวรัตน์ ผดุงสันต์
7 คุณศิริพร ไกรอมร
8 นางสาวพิมลพรรณ เพ่งพินิจ
9 คุณรณพร อิ่มเจริญ
10 คุณวิชุดาภา กฤตยพงษ์
11 คุณวรางคณา อิ่มฤทัยเจริญโชค
12 คุณปราณี จุฑาวิตต์จรัส
13 คุณพัลลภา พุทธจันทร์
14 คุณชญานิศ ริ้วทอง
15 คุณฉัตรชนก บุญรอด
16 คุณอรุณี คงสันทัด
17 คุณSuttira Kaewthep
18 สุรศักดิ์ สุขใส
19 คุณสุภิญญา ปิยะพินทุ
20 คุณนิสากร รอดเจริญ
21 คุณพัดชา ใจอิ่ม
22 นางสาวขวัญชนก จันทร์เกตุ
23 คุณใบหม่อน ผดุงอรรถ
24 คุณอารียา ทองแสง
25 คุณนฤมล พิริยะวิทยากุล
26 คุณพรศิริ แสงมณี
27 คุณอุษณีย์ กฤษณะประสิทธิ์
28 คุณAtis Oopasen
29 คุณโอฬาร โสภณสิริรักษ์
30 คุณธนวรรณ กล่ำสมบัติ
31 น.ส.สุรีย์พร พิกุลกรอง
32 คุณศศิเพ็ญ พรหมมา
33 คุณThitiya Ratanatraiphop
34 คุณปัจฉิมา วสุไกรไพศาล
35 คุณSiwimon Kidjawan
36 คุณปองกมล วีระประดิษฐ์
37 คุณเอนกพงศ์ โคตา
38 คุณAngkana Na karntrong
39 คุณบุษวรรณ นิ่มคำ
40 คุณสกลสุภา กระดังงา
41 คุณกันยาศิริ โชติพงษ์
42 คุณฐิภาภัค บำรุงตระกูล
43 คุณภูริญาณ์ จันทมณี
44 คุณSasipatch Chaisiribodin
45 คุณนันทิชา จิตต์สุกใส
46 คุณอิฑิยา พานิชยิ่ง
47 คุณผาณิต ถวัลย์วุฒิ
48 คุณวาสนา คนขยัน
49 คุณอนงค์นาถ เรณุวัฒน์
50 คุณชนาธิป กองคำ
51 คุณอาภรณ์ วัฒนศิริ
52 คุณปิยะวรรณ พรมพฤษจรัส
53 คุณบุศรินทร์ ตระกูลกระแสการ
54 คุณขนิษฐา เตชมณีวงศ์
55 คุณขัตติยนันท์ ตราชู
56 คุณจิราภรณ์ บ่อคำเกิด
57 คุณอรุณวรรณ ศุภศิรตานนท์
58 คุณแสงระวี สินธุวานนท์
59 คุณsiriwan supakitvorakul
60 คุณธนวุฒิ วัฒนมงคลสิริ
61 คุณSopa Charoenphol
62 คุณวีรชัย อันประนิตย์
63 คุณPongsajee Kongput
64 คุณธิติมา เขียวพุ่มพวง
65 คุณศศิญากร เถาหมอ
66 คุณอรุณศรี ทัศนนาวิน
67 คุณณัทปภา มีวาสนา
68 คุณปวรา อนุฤทธิ์
69 คุณPimjai kledsuwan
70 คุณวราลี ปรารถนาดี
71 คุณสรารักษ์ ชลมานวงศ์
72 คุณธัญธวัช จรูญภัทรพงษ์
73 คุณสรพงษ์ ปรารถนาดี
74 คุณจริยา เศวตชัยพร
75 คุณเอกสิทธิ์ โตรัตน์
76 คุณThanarudee Senavattanagul
77 คุณยุวรัตน์ ชมภูทิพย์
78 คุณสุดา เนตรชลายุทธ
79 คุณJiraporn Phunglakchai
80 คุณนุชพร ศรีจันทพงศ์
81 คุณนรเศรษฐ์ ชุมวงศ์
82 คุณลัทธวรรณ กรลิขิตไพศาล
83 คุณนงลักษณ์ บุญทอง
84 คุณปรารถนา ศุภเลิศมงคลชัย
85 คุณกนกพร ปรีดารมย์โรจน์
86 คุณพรชนก เต่าทอง
87 คุณทนง เมธาเจริญวิทย์
88 คุณดุษณี แจ้งพงษ์
89 คุณปิยะชัย เข็มนาค
90 คุณดวงรัตน์ วงศ์พัฒนกิจ
91 คุณสุภาพรรณ อธิโรจน์
92 คุณธันยากานต์ เยือพร้อมพงศ์
93 คุณสุภาวดี จันทรักษ์
94 คุณกุณฑลา ภัทรธรรมา
95 คุณชลิตา ทองคำ
96 คุณกมลชนก พรรณนิกร
97 คุณขวัญข้าว ศิวรักษ์
98 คุณณัฐปคัลภ์ ฤกษ์นิธี
99 คุณดรุณี คังคะเกตุ
100 คุณทัณฑิกา นิมิตพงษ์
101 คุณมานิดา นุ้ยเล็ก
102 คุณศศิมา นันทอบเภรี
103 คุณธนพร โกมลจินดากุล
104 คุณพีระพัฒน์ ไตรธรรม
105 คุณวรัณ เจียมจิตต์ตรง
106 คุณชุติมา เชี่ยวชาญชัยกุล
107 คุณหฤษฎี ขัติสุรินทร์
108 คุณสุธากร ประพันธ์
109 คุณKITTIYA CHONGAREE
110 คุณกัญญ์ชุลี เยาวพินด์
111 คุณณัฐปภัสร์ พรภัทรวิวัฒน์
112 คุณศวรรญา ปั่นดลสุข
113 คุณพจน์พร โรจนวุฒนนท์
114 คุณธัญญาภรณ์ โพธิบุตรา
115 คุณพัลลดา เตชะนิรัติศัย
116 คุณณัฐพล วิญญูนันทกุล
117 นางสาวณัฐกานต์ จินดาบริรักษ์
118 คุณดาวศุกร์ ปัญญาวรรณ์
119 คุณณิชาวรินทร์ ภัทราพีระนนท์
120 น.ส.สุดารัตน์ ภูมิรัตน
121 คุณพริสา ยุทธ์ธนพิมาน
122 คุณSuntharee Phosit
123 คุณสุรศักดิ์ สุขใส
124 นางสาวสุรีรัตน์ คลังทอง
125 คุณอมรพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา
126 คุณPATTARAVUT THANOMSAKDI
127 คุณสุภาวดี ยงกฤตยา
128 คุณพิชญ์สินี ตั้งจิรกิตต์
129 คุณศุภฤกษ์ ปฐวีไพสิฐ
130 คุณพิมพ์นภัส กันตะพร
131 คุณอนัญญา ภัทรสิทธิกุลชัย
132 คุณยุภาพร ถีระแก้ว
133 คุณPiyabud tritrantip
134 คุณวรัญญา ชนกกวินกุล
135 คุณNutdech
136 คุณศตรัศมิ์ ปัญญาศิริ
137 คุณพรพิมล สตางค์พุฒิ
138 คุณลดาวัลย์ แพรสุวัฒน์ศิลป์
139 คุณณิยวรรณ จริยากูล
140 คุณกรพินธุ์ ชัยมงคลานนท์
141 คุณณธายุ นินทรกิจ
142 คุณรัตติกร จริยากูล
143 คุณกิติมา เสียงฉ่ำ
144 คุณสุพัตรา พงษ์จิวานิช
145 คุณAsampin Intarakanchit
146 คุณกษมา โกยกุล
147 คุณโชติกานต์ เลิศวิราม
148 คุณปรัชญา ยอดปรีชาวิจิตร
149 คุณTeerapong Adtagovitanon
150 คุณโสภณา จาตนิลพันธุ์
151 คุณsuchada sukhumvittaya
152 คุณสุเมธ รุ่งเรืองใบหยก
153 คุณโสภณา จาตนิลพันธุ์
154 คุณฐิติ ตันติเลิศอนันต์
155 คุณกชพรรณ กฐินพัฒน์
156 คุณTanthip Santisaowapak
157 คุณระวิวรรณ สถิรแพทย์
158 คุณจุฑามาศ สุริยนต์
159 คุณRangsima Subhanka
160 คุณวริษฐา นิมิตรวานิช
161 คุณฐานกาญจน์ วงศ์วิศิษฎ์ศิลป์
162 น.ส.กชพรรณ. กฐินพัฒน์
163 คุณฟ้าใส สงวนยวง
164 คุณอโณทัย ขุนทอง
165 คุณบุญลดา เวชวิทยาขลัง
166 คุณประสงค์ สิริกุลธร
167 คุณChaniporn Boonpradit
168 คุณKAMONKAN KANJANAPRUK
169 คุณศรุตยา นุชถาวร
170 คุณกนกพร นิลแสงสัก
171 คุณกมลวรรณ ชูสุขอมร
172 คุณSirisak Sathorn
173 คุณนพวัฒน์ ชุณหศิริรักษ์
174 คุณกมลทิพย์ จิระวาณิชย์กุล
175 คุณอุไรพร ศรีมานะสุวรรณ
176 คุณวรัญญา มาลีเมาะ
177 คุณปาณิสรา การประดิษฐ์
178 คุณนพวัฒน์ ชุณหศิริรักษ์
179 คุณนายอิทธิเดช ภู่นันทพงษ์
180 คุณสุภาพรรณ ชัยศรี
181 คุณดนัยภัทร มานะวัฒน์
182 คุณying siriwong
183 คุณไปรยา กานตานนท์
184 คุณกมลทิพย์ ภาสวร
185 คุณkantapat jaruprompong
186 คุณปรางทอง สว่างวงศ์ธรรม
187 คุณรวีวรรณ กว้างกลาง
188 คุณปาณิสรา การประดิษฐ
189 คุณสว่างพงษ์ เทวบัญชาประเสริฐ
190 คุณอาริยา ปึงตระกูล
191 คุณชลพัธฏ์ ชยมานุมาน
192 คุณwarasiri sirikarin
193 คุณณัฐพล ศรีสุธาพรรณ
194 คุณพิมสิริ สกุลน้อย
195 คุณอรุณี สิริกุลธร
196 คุณKronkaew Changsiri
197 คุณรังสิยา รังสิยากูล
198 คุณJureeporn U-pathi
199 คุณสุภาวดี ขาวเผือก
200 คุณอมรรัตน์ เสริมพงศ์พันธ์

** สำหรับผู้ที่ได้รับ GIFT Voucher Hot Star กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ HOT STAR เพื่อรับสิทธิ์ในวันงานด้วยค่ะ**

2. รายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึก Post Card จาก MIIN GIFT ของแท้จากไต้หวันได้แก่

MIIN GIFT

No. ชื่อ-นามสกุล
1 คุณสมิต พรหมศิริ
2 คุณภัททิยา ศิริสุขกิจ
3 คุณชุลีพร ชื่นอยู่
4 คุณวรรณมาศ วงศ์วิรัติ
5 คุณSuparat Pisankosakun
6 คุณดาวัลยา หาญสุริย์
7 คุณณัฐพล โรจน์เรืองมาศ
8 คุณคุณสมฤดี อติกานต์กุล
9 คุณญาณพร เจริญสุข
10 คุณธีรพงษ์ อรรถโกวิทานนท์
11 คุณหทัยรัตน์ แจ่มนาค
12 คุณกันฑ์จนา คิดนุนาม
13 คุณกุลธิดา สังวาลวร
14 คุณพิมพ์ชนก บูรณะพันธุ์
15 คุณอรรจน์ บำรุงพงษ์
16 คุณณภัทร สุทธิกานต์
17 คุณวีรวรรณ กิติชัยวัฒน์
18 คุณนันทนา อุคำ
19 คุณศรีนารถ ศรีสมาน
20 คุณสาวิตรี ศรีสมาน
21 คุณศิวิมล ชมพูนุท
22 คุณนันทิยา ประสงค์กิจ
23 คุณอุไรรัตน์ ดาราขจร
24 คุณธงชัย เบญจรงคพันธ์
25 คุณดวงพร คชายั่งยืน
26 คุณSirirat Kitchuti
27 คุณจีรภา ฐิตัสิโน
28 คุณรสสุคนธ์ นาคไธสง
29 คุณภัคจิรา ชินสุขีพรชัย
30 คุณSiriluk ieosomboon
31 คุณChaiyasit Anansiripum
32 คุณณิชชา เจริญสุข
33 คุณPaowarin Whangsatian
34 คุณพัชราภรณ์ศักดิ์ปรีชากุล
35 คุณPimkhae Trairatanaupatham
36 คุณโศรญา เกตุชัยมงคล
37 คุณพุธิตา พวงศิริ
38 คุณเจติยา ปรัชญาเกรียงไกร
39 คุณกนกพร เจริญฤกษ์ชัยดี
40 คุณศิรินันท์ คงอนุรักษ์กุล
41 คุณจิรศักดิ์ รีตานนท์
42 คุณกนกพร เจริญฤกษ์ชัยดี
43 คุณธัญชนก พรมถนอม
44 คุณกมลวรรณ เจียรธนะกานนท์
45 คุณมนรดา สุรภุชงค์
46 คุณพนมกร แซ่หุ่น
47 คุณจรรยา ศรีวงศิตานนท์
48 คุณไอศวรรย์ เจนจงประเสริฐ
49 คุณปฏิญญา อัจฉริยสีทอง
50 คุณนวลจันทร์ อรรถรัฐเสถียร
51 คุณปวีณา เคเดน
52 คุณNichapat S.
53 คุณสุวนีย์ เจรียมเพชร
54 คุณอรุณกมล ชาญชัยพาณิชย์
55 คุณพัชราภรณ์ แก้วละเอียด
56 คุณวริศา พุกพญา
57 คุณพรทิพย์ เตรียมเพชร
58 คุณพิณชุค เด่นกำจรสุข
59 คุณวงพลอย วัฒนะโชติ
60
61 คุณเหมือนแพร วัฒนะโชติ
62 คุณSasikul Pitaknitikorn
63 คุณธัญญาภรณ์ โพธิบุตรา
64 คุณปิยอร แชขำ
65 คุณศิรินภา บุญแต่ง
66 คุณปราณีต สุทธิโกเศศ
67 คุณชมพูนุท สุนทรพานิช
68 คุณพิมพ์รภัส จงจิตรตระกูล
69 คุณลลิดา ทวีรุ่งโรจน์
70 คุณทินกร คูอริยกุล
71 คุณอุบลรัตน์ คูอริยกุล
72 คุณสมชาย โอภาสเสถียร
73 คุณนันท์นภัสร์ โชคชัยพลกุล
74 คุณลักขณา อริยสินสุวงศ์
75 คุณธีรดา ทองทา
76 น.ส. ศิริลักษณ์ หนึ่งด่านจาก
77 คุณลุ่ยฟัง แซ่หลิน
78 คุณกัญยารัช วันสุข
79 คุณนีรชา โฆษวรรธนะ
80 คุณสกล สุวรรณนิกขกุล
81 คุณศิรินันท์ เกียรติกำจรชัย
82 คุณสมบัติ ชุนรัตนชัย
83 คุณนุชนัดดา จิตชื่น
84 คุณพงษ์ศิวะ กู่นอก
85 นายรณฉัตร เวียสุวรรณ
86 คุณชมพูนุท พฤกษ์วัชรกุล
87 คุณสุธีรา ไหวพริบ
88 คุณKT
89 คุณกาญจนา ปั่นดลสุข
90 คุณรัตตกร พูนแก้ว
91 คุณอุรวี พยัคชล
92 คุณปทุมรัตน์ อัทธายุวัฒน์
93 คุณไปรยา ชลจรารักษ์
94 คุณรมิตา เจริญ
95 คุณRin A.
96 คุณจักรพันธ์ สันตโยภาส
97 คุณสายน้ำผึ้ง เจียมวิจักษณ์
98 คุณวณิชชา ตั้งสถาพรพาณิชย์
99 คุณสุเนตรา วณิชกุล
100 คุณสมิต พรหมศิริ

3. ผู้ได้สิทธิพิเศษของที่ระลึกจัดทำเฉพาะงาน Taiwan One More Time และ มาส์กหน้าจาก My Beauty Diary* รวมถึงสามารถเข้าฟัง Talk Forum ได้ทันที และ Live Show จาก Gift Monotone ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล
คุณปานตา จองศิริเลิศ
คุณบุศรินทร์ พรหมสัจจา
คุณUraipun Trakulrungroj
คุณเกศมณี เหลืองฐิติกาญจนา
คุณสุธิรา ประทุมสุวรรณ
คุณนวรัตน์ ผดุงสันต์
คุณศิริพร ไกรอมร
นางสาวพิมลพรรณ เพ่งพินิจ
คุณรณพร อิ่มเจริญ
คุณวิชุดาภา กฤตยพงษ์
คุณวรางคณา อิ่มฤทัยเจริญโชค
คุณปราณี จุฑาวิตต์จรัส
คุณพัลลภา พุทธจันทร์
คุณชญานิศ ริ้วทอง
คุณฉัตรชนก บุญรอด
คุณอรุณี คงสันทัด
คุณSuttira Kaewthep
คุณสุรศักดิ์ สุขใส
คุณสุภิญญา ปิยะพินทุ
คุณนิสากร รอดเจริญ
คุณพัดชา ใจอิ่ม
นางสาวขวัญชนก จันทร์เกตุ
คุณใบหม่อน ผดุงอรรถ
คุณอารียา ทองแสง
คุณนฤมล พิริยะวิทยากุล
คุณพรศิริ แสงมณี
คุณอุษณีย์ กฤษณะประสิทธิ์
คุณAtis Oopasen
คุณโอฬาร โสภณสิริรักษ์
คุณธนวรรณ กล่ำสมบัติ
น.ส.สุรีย์พร พิกุลกรอง
คุณศศิเพ็ญ พรหมมา
คุณThitiya Ratanatraiphop
คุณปัจฉิมา วสุไกรไพศาล
คุณSiwimon Kidjawan
คุณปองกมล วีระประดิษฐ์
คุณเอนกพงศ์ โคตา
คุณAngkana Na karntrong
คุณบุษวรรณ นิ่มคำ
คุณสกลสุภา กระดังงา
คุณกันยาศิริ โชติพงษ์
คุณฐิภาภัค บำรุงตระกูล
คุณภูริญาณ์ จันทมณี
คุณSasipatch Chaisiribodin
คุณนันทิชา จิตต์สุกใส
คุณอิฑิยา พานิชยิ่ง
คุณผาณิต ถวัลย์วุฒิ
คุณวาสนา คนขยัน
คุณอนงค์นาถ เรณุวัฒน์
คุณชนาธิป กองคำ
คุณอาภรณ์ วัฒนศิริ
คุณปิยะวรรณ พรมพฤษจรัส
คุณบุศรินทร์ ตระกูลกระแสการ
คุณขนิษฐา เตชมณีวงศ์
คุณขัตติยนันท์ ตราชู
คุณจิราภรณ์ บ่อคำเกิด
คุณอรุณวรรณ ศุภศิรตานนท์
คุณแสงระวี สินธุวานนท์
คุณsiriwan supakitvorakul
คุณธนวุฒิ วัฒนมงคลสิริ
คุณSopa Charoenphol
คุณวีรชัย อันประนิตย์
คุณPongsajee Kongput
คุณธิติมา เขียวพุ่มพวง
คุณศศิญากร เถาหมอ
คุณอรุณศรี ทัศนนาวิน
คุณณัทปภา มีวาสนา
คุณปวรา อนุฤทธิ์
คุณPimjai kledsuwan
คุณวราลี ปรารถนาดี
คุณสรารักษ์ ชลมานวงศ์
คุณธัญธวัช จรูญภัทรพงษ์
คุณสรพงษ์ ปรารถนาดี
คุณจริยา เศวตชัยพร
คุณเอกสิทธิ์ โตรัตน์
คุณThanarudee Senavattanagul
คุณยุวรัตน์ ชมภูทิพย์
คุณสุดา เนตรชลายุทธ
คุณJiraporn Phunglakchai
คุณนุชพร ศรีจันทพงศ์
คุณนรเศรษฐ์ ชุมวงศ์
คุณลัทธวรรณ กรลิขิตไพศาล
คุณนงลักษณ์ บุญทอง
คุณปรารถนา ศุภเลิศมงคลชัย
คุณกนกพร ปรีดารมย์โรจน์
คุณพรชนก เต่าทอง
คุณทนง เมธาเจริญวิทย์
คุณดุษณี แจ้งพงษ์
คุณปิยะชัย เข็มนาค
คุณดวงรัตน์ วงศ์พัฒนกิจ
คุณสุภาพรรณ อธิโรจน์
คุณธันยากานต์ เยือพร้อมพงศ์
คุณสุภาวดี จันทรักษ์
คุณกุณฑลา ภัทรธรรมา
คุณชลิตา ทองคำ
คุณกมลชนก พรรณนิกร
คุณขวัญข้าว ศิวรักษ์
คุณณัฐปคัลภ์ ฤกษ์นิธี
คุณดรุณี คังคะเกตุ
คุณทัณฑิกา นิมิตพงษ์
คุณPanthira Phanthumchinda
คุณยลรดี เลิศประเสริฐพันธ์
คุณภัควลี ศรีรุปิยานันท์
คุณชัญญานุช รัตนมณี
คุณเฟื่องฟ้า แก้วการไร่
คุณThanipa Panusuwan
คุณชื่นใจ พลายเวช
คุณรัตน์เกล้า วัฒนกิจ
คุณบุษรา อมรพุทธพล
คุณชัยวัฒน์ ลีเลิศยุทธ์
คุณธีรวัฒน์ ผลาสินธุ์
คุณChawin Jitpipatpong
คุณกมลรัตน์ กาญจนกุกูลศิริ
คุณพิชญา เจียรพงศ์ปกรณ์
คุณจิรัชญา มาตรกำจร
คุณพรวิทย์ รัตนวิจิตร
คุณพงษ์ศิวะ กู่นอก
คุณsarapee rodnon
คุณกนกวรรณ เนื้ออนันต์
คุณเพชรไทย ศรีสุวรรณ
คุณnuttawut achawakulthep
คุณณัฐธยาน์ ก๋าคำ
คุณศรัญญา มานะพันธานนท์
คุณหทัยชนก สุวรรณชาตรี
คุณจารุกานต์ ตีรณกุล
คุณเจษฎาวุฒิ แสงสว่าง
คุณพรรษวัช วิภาสสุวรรณคุณ
คุณกชนิภา จิตตรีพล
คุณSupatchara jingjit
คุณTanomkamon Sittikul
คุณลภาพรรณ ศุภมันตา
คุณRatriporn L.
คุณน.ส.ภาวิณี เฉวียงวาศ
คุณสุพิชชา ณ ลำปาง
คุณพงศกร รุ่งสุวรรณกิจ
คุณประภัสสร พึ่งเจริญ
คุณผจงจิต ตรีรัตไพบูลย์
คุณAthita Bunpatimakorn
คุณคณาภา ริมโพธิ์เงิน
คุณจินตนา ศรีสด
คุณทรงวุฒิ เอกกิตติ
คุณไพลิน น้อยจาด
คุณสมชาย ไตรรัตนนุกูล
คุณวรารัตน์ กองทรัพย์โต
คุณคุณตะวัน สนธิเทศ
คุณอินทิรา สุพรรณชาติ
คุณธนงค์-บุญศรี
คุณศุภานัน สุนทรธรรมวาที
คุณเพ็ญพิมล สิทธิอลังกานนท์

 

คุณมานิดา นุ้ยเล็ก
คุณศศิมา นันทิยเภรี
คุณธนพร โกมลจินดากุล
คุณพีระพัฒน์ ไตรธรรม
คุณวรัณ เจียมจิตต์ตรง
คุณชุติมา เชี่ยวชาญชัยกุล
คุณหฤษฎี ขัติสุรินทร์
คุณสุธากร ประพันธ์
คุณKITTIYA CHONGAREE
คุณกัญญ์ชุลี เยาวพินด์
คุณณัฐปภัสร์ พรภัทรวิวัฒน์
คุณศวรรญา ปั่นดลสุข
คุณพจน์พร โรจนวุฒนนท์
คุณธัญญาภรณ์ โพธิบุตรา
คุณพัลลดา เตชะนิรัติศัย
คุณณัฐพล วิญญูนันทกุล
นางสาวณัฐกานต์ จินดาบริรักษ์
คุณดาวศุกร์ ปัญญาวรรณ์
คุณณิชาวรินทร์ ภัทราพีระนนท์
น.ส.สุดารัตน์ ภูมิรัตน
คุณพริสา ยุทธ์ธนพิมาน
คุณSuntharee Phosit
คุณสุรศักดิ์ สุขใส
นางสาวสุรีรัตน์ คลังทอง
คุณอมรพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา
คุณPATTARAVUT THANOMSAKDI
คุณสุภาวดี ยงกฤตยา
คุณพิชญ์สินี ตั้งจิรกิตต์
คุณศุภฤกษ์ ปฐวีไพสิฐ
คุณพิมพ์นภัส กันตะพร
คุณอนัญญา ภัทรสิทธิกุลชัย
คุณยุภาพร ถีระแก้ว
คุณPiyabud tritrantip
คุณวรัญญา ชนกกวินกุล
คุณNutdech
คุณศตรัศมิ์ ปัญญาศิริ
คุณพรพิมล สตางค์พุฒิ
คุณลดาวัลย์ แพรสุวัฒน์ศิลป์
คุณณิยวรรณ จริยากูล
คุณกรพินธุ์ ชัยมงคลานนท์
คุณณธายุ นินทรกิจ
คุณรัตติกร จริยากูล
คุณกิติมา เสียงฉ่ำ
คุณสุพัตรา พงษ์จิวานิช
คุณAsampin Intarakanchit
คุณกษมา โกยกุล
คุณโชติกานต์ เลิศวิราม
คุณปรัชญา ยอดปรีชาวิจิตร
คุณTeerapong Adtagovitanon
คุณโสภณา จาตนิลพันธุ์
คุณsuchada sukhumvittaya
คุณสุเมธ รุ่งเรืองใบหยก
คุณโสภณา จาตนิลพันธุ์
คุณฐิติ ตันติเลิศอนันต์
คุณกชพรรณ กฐินพัฒน์
คุณTanthip Santisaowapak
คุณระวิวรรณ สถิรแพทย์
คุณจุฑามาศ สุริยนต์
คุณRangsima Subhanka
คุณวริษฐา นิมิตรวานิช
คุณฐานกาญจน์ วงศ์วิศิษฎ์ศิลป์
น.ส.กชพรรณ. กฐินพัฒน์
คุณฟ้าใส สงวนยวง
คุณอโณทัย ขุนทอง
คุณบุญลดา เวชวิทยาขลัง
คุณประสงค์ สิริกุลธร
คุณChaniporn Boonpradit
คุณKAMONKAN KANJANAPRUK
คุณศรุตยา นุชถาวร
คุณกนกพร นิลแสงสัก
คุณวรัญญา มาลีเมาะ
คุณSirisak Sathorn
คุณนพวัฒน์ ชุณหศิริรักษ์
คุณกมลทิพย์ จิระวาณิชย์กุล
คุณอุไรพร ศรีมานะสุวรรณ
คุณวรัญญา มาลีเมาะ
คุณSirisak Sathorn
คุณนพวัฒน์ ชุณหศิริรักษ์
นายอิทธิเดช ภู่นันทพงษ์
คุณสุภาพรรณ ชัยศรี
คุณดนัยภัทร มานะวัฒน์
คุณying siriwong
คุณไปรยา กานตานนท์
คุณกมลทิพย์ ภาสวร
คุณkantapat jaruprompong
คุณปรางทอง สว่างวงศ์ธรรม
คุณรวีวรรณ กว้างกลาง
คุณปาณิสรา การประดิษฐ
คุณสว่างพงษ์ เทวบัญชาประเสริฐ
คุณอาริยา ปึงตระกูล
คุณชลพัธฏ์ ชยมานุมาน
คุณwarasiri sirikarin
คุณณัฐพล ศรีสุธาพรรณ
คุณพิมสิริ สกุลน้อย
คุณอรุณี สิริกุลธร
คุณKronkaew Changsiri
คุณสุภาภรณ์ วรพรพรรณ
คุณJureeporn U-pathi
คุณสุภาวดี ขาวเผือก
คุณอมรรัตน์ เสริมพงศ์พันธ์
คุณปาณิสรา การประดิษฐ
คุณรังสิยา รังสิยากูล
นายไพรัช เจษฎาวณิชย์
คุณเบญจมาพร กล้วยป่า
คุณสุรชาติ ศรีทองงาม
คุณนันทนัช อรุโณทยานันท์
คุณสีรุ้ง กลิ่นจันทร์
คุณจิตรพล พงศ์พูลสุข
คุณจักรพันธุ์ นาคเสวต
คุณSumalee Charoenjaruset
คุณวรภา ศรีสันติโรจน์
คุณฐนิดา พงษ์สุเทพ
คุณAnucha Buasawas
คุณSumalee Charoenjaruset
คุณวรภา ศรีสันติโรจน์
คุณฐนิดา พงษ์สุเทพ
คุณAnucha Buasawas
คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
คุณสุภาพร อยู่พัฒนะวงศ์
คุณนันทนา อติโพธิ
คุณอรรณพ อัจฉริยบุตร
คุณจินตนา ศรีสด
น.ส.พลอยชนก นาคศรีสุข
คุณSiriluck Piyapakwattanakul
คุณณิชาพัฒน์ มาถาวร
คุณเฉลิมชัย บวสมสฤษดิ์
 คุณปรางทอง สว่างวงศ์ธรรม
 คุณศรีสุดา ปึงตระกูล
นิดา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
กฤตยา สิทธิวางค์กูล
พลพัฒน์ เจริญสุข
อรอุมา ทองภาษี
จักรกฤษณ์ ธนวัตอังกูร
ธัญญานันท์ เพ็งภู่
กฤตยานันท์ ตู้แก้ว
อานันท์ เชิงชวโน
นุชา สิหนาทกถากุล
สุรภัทร โพรัง
ญาณิฐา. ท้าวมา
กรทิพย์ เกริกกิตติกุล

สำหรับท่านใดที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC กรุณานำบัตรเครดิตมาเพื่อเช็คหมายเลขด้านหน้าให้ตรงกับที่แจ้งมาเพื่อรับสิทธิพิเศษที่ในงานอีกนะคะ ^___^\ 

คำถามหากไม่ได้รับแจ้งสิทธิ์ช้อที่ 3 จะเข้าฟังได้มั้ยคะ ?? : ได้ค่ะแต่สถานที่อาจจะไม่สะดวก อาจจะต้องยืนค่ะ เพราะทุกท่านลงทะเบียนมากันมากค่ะ ทั้งที่ขอเรียนแจ้งไว้ให้ทราบล่วงหน้า หากดูแลไม่ทั่วถึงค่ะ

4. ผู้ได้รับสิทธิได้รับแกะน้อยโคมไฟจากการท่องเที่ยวไต้หวัน (DIY สอนโดยคุณครูเบสต์ค่ะ เวลา 14.00-15.00 น.)

1 ณิชนันทน์ เจิมจุติธรรม
2 เฟื่องฟ้า แก้วการไร่
3 กานดิศ นิ่มเจริญดี
4 Mukda Thanomnim-anun
5 น.ส.ศศิภา เวชสูงเนิน
6 นิรมล วิทิตภัทรภาคย์
7 ชวาลัย สัตยพิพัฒน์
8 Wiwat sunthoncharu
9 นัดศรัณย์ สิริประกายศักดิ์
10 ธีรนัย เพชรผึ้ง
11 นิศารัตน์ จิรรุ่งแสงสถิต
12 นิศา นพพร
13 กรวีร์ รัตนนิรันดร
14 ภัทธรินทร์ ทรัพย์มั่นงาม
15 อารยา พานิชกุลพูลผล
16 ฐิติพร โมวัฒนะ
17 สุวรรณวลัย สว่างเนตร
18 มยุรา เจนบดินทร์
19 วนิษฐา วัฒนวินิน
20 วิภวา วุฒิเสน
21 Rungthip Euashachai
22 นันทนิตย์ เตชะวัฒนเศรษฐ์
23 กมลรัตน์ จริยาวรกิจ
24 สุธี วงศ์ศรีรัตนกุล
25 ธวัลรัชต์ สุนทรชาญเจริญ
26 วิมลลักษณ์ ฉันทนาเลิศ
27 น.ส.นิตยา บุญจันทร์
28 ธนมน สุธีรภาคย์
29 รังษินี จักรธีรังกูร
30 ณัฐนันท์ กวางแก้ว
31 กฤติกา คุณูปการ
32 ศศิวิมล ภัทรกิจโสภณ
33 ภาภรณ์ แก้วประกอบ
34 สิริลักษณ์ ดีใจ
35 นภัสวรรณ ชูสุขอมร
36 อรรถพันธ์ ดารามาศ
37 พลอยฉัตร บุญยืน
38 กัณสิทธิ์​ กิ่งแก้วโสภณ
39 Supalak trairatanaupathamp
40 ปิติพร ศรีเพชร
41 กาญจนา ศรีชมภู
42 Ms. Natthida Nacharoenkul
43 ภัสราภรณ์ ฉันทรัชดา
44 สุวีริยา สิริสิงห
45 ธนากร เมธาธรรม
46 วราภรณ์ สรรพา
47 นพมณี มงคลวิเชียร
48 Kittvit Sirinimitwong
49 maneesap rojdamrongratana
50 Tipawan Lertpijarana
51 สักกะ ระบิลทศพร
52 นลินี เรืองอารีย์รัตน์
53 ชัยรัตน์ กิตติคุณผดุง
54 นายษมิวัสต์ ภูมิภักดีพรรณ
55 Theerada Thongtha
56 Somsri W
57 ณัฐพร จิระสถาวร
58 นารถนารี ไตรวิสุทธิพันธ์
59 Chalika Pitaknitikorn
60 ลาวัลย์ ใบมณฑา
61 สมชาย ศิริจรัสวงศ์
62 มัลลิกา วสถวณิชย์กุล
63 สุวลี บุญอดุลยรัตน
64 นลินี เรืองอารีย์รัชต์
65 อารยา อุบลลักษณ์
66 ปิติโชค สิทธิการิยะ
67 จารุภา ปุณยวิภากุล
68 อารยา คลายแก้ว
69 ปาณิสรา การประดิษฐ
70 Siraprapa Chuachart
71 เมธินี อมรพัฒนกุล
72 อุมาภรณ์ บุษบก
73 ธัชกานต์ วรวิสุทธินันท์
74 สิทธิเดช วรวัฒน์ธำรง
75 ศศิมา นทีจำรัส
76 jintana Sangsureewatchara
77 Theera Bamrungton
78 วระนารี ชินะวานิช
79 กมลทิพย์ จริยาวรกิจ
80 ธีระโรจน์ ประภาพรวรกุล
81 ณัฏฐกิตต์ สังข์วรรณ
82 ภัทรานิษฐ์ วิกุล
83 ศิริพรรณ กิตติวิเศษ
84 ชวนิทธิ เมืองพูล
85 นลินี ตรีเดชา
86 จันทร์เพ็ญ บรมวรบุญ
87 วรากร สกลพรวศิน
88 พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
89 พฤตินัย กีรติสุทธิสาธร
90 นพชัย วิริยาอรรถกิจ
91 ทรงศักดิ์ เหสกุล
92 หทัยรัตน์ แจ่มนาค
93 Koijai Nichapatr
94 พัทธ์หทัย พันธุ์แตง
95 rachatida det-udom
96 วรุต พืชผล
97 สมบูรณ์ ลิขิตดาราวรรณ
98 จารุวรรณ แซ่โง้ว
99 Pakawadee Moolasatsatorn
100 จิตรลดา สุขเกิดกิจพิบูลย์
101 ชนาพร นภาพงศ์สกุล
102 ทิพย์สุดา จันทร์หอม
103 สิรินพร จันทร์สว่าง
104 Wanna Saechia
105 จิตราวรรณ สุขีวัฒน์
106 จันทรัตน์ จันทร์หอม
107 จันทรา เอี่ยมวิศิษฐ
108 อาภา เอี่ยมวิศิษฐ
109 นายพุทธิยากรณ์ จิวาลักษณ์
110 อัจฉรา วิทยวินิต
111 เหมือนแพร เตชะพิทักษ์ธรรม
112 เพชราณี แซ่เฉิน
113 Monika Xie
114 วัฒนพร ศรีราช
115 Siriporn Chaiwilai
116 สุอังคณา ใจชัยภูมิ
117 Miss yordyhing pongopon
118 ทวีชัย โยธินอุปไมย
119 พรพิมล สะตะ
120 Tanyaporn saekung
121 อิสรีย์ ชัยสิริบดินทร์
122 ปทิตตา ช่วยชูวงศ์
123 ชนันท์ภัทร์ ตันติปุญญพัฒน์
124 กรกช โอวาทนุพัฒน์
125 วีรชัย ไกรแสง
126 จันทิมา กอบรรณสิริ
127 ปาลิตา อารีราษฎร์
128 นภัสวันต์ ชลิตตานนท์
129 อรวรรณ กีรติสุทธิสาธร
130 Saowaluk Kaewthong
131 กัญชนก ว่องเวศน์
132 ฐะปะนีย์ ศุภนิธยารักษ์
133 ปนัดดา หล่อชัยพฤกษ์
134 อธินุต หว่อง
135 อภิญญา สกุลอำนวยชัย
136 เพชรรัตน์ งามวิทย์โรจน์
137 ศิริลักษณ์ อัมพรประเสริฐ
138 ศศิเพ็ญ คุณีพงษ์
139 Napassorn Chunleeprasert
139 ศราวุฒิ. นิรมล
140 วราภา ศรีสุวัจรีย์
141 สาวิณี คุณชม
142 พิชญา ดิษเจริญ
143 ดวงกมล เวชสุวรรณ
144 ภัทร์ธมนต์ ธีรปาลวาณิชย์
145 ปิ่นรดี เพชรบุล
146 ณภัทร อัครปัณณกูร
147 วันทิพย์. สิทธิอลังกานนท์
148 กานดา วีระวัฒนานันท์
149 วิชุดา ชูสุขอมร
150 บัญชา นิมิตรวานิช
1 สาวิตี เตดำรงวานิช
2 เฟื่องฟ้า แก้วการไร่
3 ศุภสุตา จันทร์วรเชษฐ์
4 ตรีวิชญ์ สัตย์ตระกูลวงศ์
5 ประดินันท์ โอสถากุล
6 สุภิญญา เศรษฐาภิรมย์
7 ดวงใจ อนุรักษ์กิตติ
8 Pitcha Lampat
9 ธนากร คุณาวุฒิ
10 อรรจน์ บำรุงพงษ์
11 รุ่งทิวา กลางทัพ
12 Pavana
13 Chayakorn Pornnutvuttikul
14 ปัณฑารีย์ แมคโดนัล
15 ศุภนิดา โกมลจินดากุล
16 อุษณีย์ เด่นวิไลรุ่งโรจน์
17 วิรยา ศรีสิมารัตน์
18 สาวิตรี สุบินทร์
19 กนกวรรณ หอมดำรงค์ศักดิ์
20 จรีภรณ์ กอเจริญทรัพย์
21 ชลธิชา พิทักษ์คณารักษ์
22 ปราณี ฉลาดเดชะวงศ์
23 ไพฑูรย์ วงศ์วัชรมงคล
24 Sumonnart Saengsuwanwow
25 กิติยา ศรีสังข์
26 ภัคญดา ดิษฐพงศา
27 นิอร วินารักษ์วงศ์
28 จินตนา วงศ์ต๊ะ
29 สุรัญชนา วรพรพรรณ
30 วิมลรัตน์ วรพรพรรณ
31 นัทชิตรา โกวิชสกุล
32 suk saekee
33 จตุรงค์ เกริกเกรียงไกร
34 พิรญาณ์ กิจก้องขจร
35 วารุณี อิ่มสำราญ
36 อนุสรณ์ แน่นอุดร
37 นิรชา สิริพรชัยยันต์
38 Frist
39 ชนินาถ โจ
40 นายรณฉัตร เวียสุวรรณ
41 สุธีรา พรหมชัย
42 ธัญรกุล กิจจานุกิจ
43 ปานตา ยังสังข์
44 กรรณิกา แดงพยัคฆ์
45 วริศรา โอสถหงษ์
46 nisachon uraisakul
47 รัชพร ทบบุญ
48 ธันยพร ล่องประเสริฐ
49 Xiaoci Zhao